ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αθήνα, 24.11.2020

Προς.: αν. Υπ. Οικονομικών,
Θέμα: Μειώσεις μισθωμάτων στις πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Αξιότιμε κ. υπουργέ, όπως γνωρίζεται ο κλάδος μας αποτελεί κομμάτι του εγχώριου τουριστικού προϊόντος και κατά συνέπεια πλήττεται με τρόπο πρωτοφανή από τις οικονομικές συνέπειες τις κρίσης που προκαλεί η εξάπλωση της COVID-19.

Στα πλαίσια της δραστηριότητας τους οι εταιρείες του κλάδου συνάπτουν μισθωτήρια με ιδιοκτήτες ακινήτων (κατοικίες) με σκοπό την βραχυχρόνια υπεκμίσθωση τους. Το είδος αυτό επαγγελματικής μίσθωσης δεν προβλέπεται ως κατηγορία κατά τη σχετική δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ με συνέπεια η πλειοψηφία των ιδιοκτητών να δηλώνουν τις μισθώσεις αυτές ως «αστικές (κατοικίας)», ελλείψει αντίστοιχης τεχνικά πρόβλεψης, παρόλο που στην πραγματικότητα πρόκειται για επαγγελματικές μισθώσεις. Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με τις αστικές μισθώσεις κατοικίας, για τις μισθώσεις αυτές καταβάλλεται χαρτόσημο 3% πλέον εισφοράς ΟΓΑ όπως προβλέπεται από το νόμο για όλες τις επαγγελματικές μισθώσεις (εγκύκλιος Ε.2016/2019 της ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο Ε.2184/2020 της ΑΑΔΕ, παρ. 13- ζ, δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις στις περιπτώσεις «Δηλώσεων Covid» όπου: O μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και έχει μισθώσει ακίνητο με χρήση κατοικίας.

Σύμφωνα με την διάταξη αυτή αυτομάτως οι εταιρίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητών που για τους λόγους της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας μισθώνουν κατοικίες προς

εκμετάλλευση, εξαιρούνται της ρύθμισης και καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά στους ιδιοκτήτες τις μειώσεις των μισθωμάτων των προηγούμενων μηνών, για επαγγελματικές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τους, σε αντίθεση με όλους του υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους.

Επιπρόσθετα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο κλάδος μας, που εκπροσωπείται με τους ΚΑΔ 6820, 6810, 5520 & 5510, δεν συμπεριλήφθηκε στο σύνολο του στις επιχειρήσεις που διακαίονται μειωμένο μίσθωμα με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφενός ανισότητα με τον υπόλοιπο τουριστικό κλάδου αλλά και εντός του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παραπάνω ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και ζητάμε να υπάρξει: α. πρόβλεψη ώστε να συμπεριληφθούν στις δηλώσεις COVID οι μισθώσεις κατοικίας με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Άρθου 111, ν.44476/2016 με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία δηλώσεων μισθώσεων της ΑΑΔΕ και β. να συμπεριληφθούν αναδρομικά στους πληττόμενους ΚΑΔ που δικαιούνται μειώσεις μισθωμάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το σύνολο των ΚΑΔ του κλάδου.

Με εκτίμηση, για τον Σύλλογο Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων,

Ο Πρόεδρος

page2image9853648

Nάσος Γαβαλάς