Πολύς λόγος γίνεται και θα εξακολουθήσει να γίνεται εάν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μπορούν να επιβάλουν τέλος παρεπιδημούντων 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα εταρειών διαχείρισης ακινήτων και ιδιωτών που επιχειρούν στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Τι είναι και ποιοι υπόκεινται σε τέλος παρεπιδημούντων

Σε τέλος 0,5% Διαμονής παρεπιδημούντων, υπόκεινται όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως, Ξενοδοχεία, Μotels, Bungalows, Ξενώνες, Επιπλωμένα διαμερίσματα. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 339/1976 που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1080/80 και με το αρθρο 27 παρ. 10 του Ν. 2130/93.

Η θέση του συνδέσμου

Ο θέση του συνδέσμου είναι ότι το τέλος παρεπιδημούντων 0,5% επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών σε ιδιώτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση και φορολογούνται βάσει των κείμενων διατάξεων ΔΕΝ καταλογίζεται. Καταλογίζεται ΜΟΝΟ όταν το κατάλυμα διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) ή σήμα ΕΟΤ και προσφέρει υπηρεσίες όπως, καθαρισμό κατα τη διαμονή, ξεναγήσεις, παροχή πρωινού, transfers κλπ που το καθιστούν τουριστικό κατάλυμα πλέον. Τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ΔΕΝ είναι τουριστικά καταλύματα. Πρόκειται για αστικές μισθώσεις και φορολογούνται ως έσοδα από ακίνητη περιουσία βάσει του Ν. 4172/2013. Ως τούτου το τέλος παρεπιδημούντων 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα ιδιωτών και εταιρειών διαχείρισης ακινήτων δεν μπορεί να καταλογιστεί.

Υπάρχει δικαστική αποφάση που τεκμηριώνει ότι τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ΔΕΝ είναι τουριστικά καταλύματα;

Ναι υπάρχει.

Η Υπ’ Αριθμ 1259/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών) είναι τελεσίδικη και η οποία αναφέρεται στη σελ. 13.

“Παράλληλα με τη διάταξη της παρ. 4 της υποπαρ Α.3 του άρθρου 2 Ν 4336/2015 (ΦΕΚ Α94/14.8.2015) καταργήθηκε από 1-11-2015 η διάταξη του άρθρου 2 παρ 1 του Ν. 4276/14 σύμφωνα με την οποία ακίνητο που εκμισθωνόταν για προσωρινή διαμονή του εκμισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερη των τριάντα (30) ημερών θεωρούνταν “τουριστικό κατάλυμα” με αποτέλεσμα τα μισθωμένα με βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερίσματα να μην θεωρούνται τουριστικά καταλύματα και να διαφοροποιούνται από τα “ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα” που συνιστούν μη κύρια τουριστικά καταλύματα σύμφωνα Άρθρο 1 παρ. 2 περ.β υποπερ.γγ του Ν.4276/2014 και να μην χρειάζεται να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.Ν.4276/2014”

*Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση και κατεβάστε τη στο τέλος του άρθρου

Την συγκεκριμένη υπόθεση έχει χειριστεί το δικηγορικό γραφείο της κας Δάφνης Μπατσαρά www.batsara.com

Πως φορολογούνται τα έσοδα από τις Βραχυχρόνιες μισθώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2014

Άρθρο 39Α.

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού

1. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α΄167), όπως ισχύει, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

2. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής.

Οι τύποι μισθώσεων ακινήτων καθορίζονται από τον Αστικό Κώδικα στα άρθρα 574-618 και αναλύονται ως ακολούθως.

1) Αστική Μίσθωση Κυρίας κατοικίας

 • Nόμιμη ελαχίστη Διάρκεια:   3 έτη
 • Αδειοδότηση :   δεν απαιτείται
 • Φορολογικός Συντελεστής:  15%-45%
 • Σχετικός Νόμος:  Ν. 2235/1994  άρθρ. 1 παρ. 5   Ν. 4172/2013 άρθρο 39

2) Αστική Μίσθωση Δευτερεύουσας  κατοικίας (Προσωρινή Διαμονή)

Νόμιμη ελαχίστη Διάρκεια μίσθωσης :  η προσωρινή διαμονή ορίζεται από τους συμβαλλόμενους ελεύθερα. Δεν υπάρχει περιορισμός.

 • Αδειοδότηση :   δεν απαιτείται
 • Φορολογικός Συντελεστής: 15%-45%
 • Σχετικός Νόμος:   Αρθ. 574-618 Α.Κ. περί  μισθώσεων

3) Μίσθωση δωματίων-διαμερισμάτων (Σύστημα Κλειδιών. Εγκαταστάσεις διαμονής για διανυκτέρευση σε δωμάτια ή διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό)

 • Νόμιμη ελαχίστη Διάρκεια μίσθωσης :  ορίζεται από τους συμβαλλόμενους ελεύθερα. Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Αδειοδότηση : Απαιτείται Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ
 • Φορολογικός Συντελεστής: Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (22% έως 45%)      
 • Σχετικός Νόμος: Απόφ.Υ/Τουρισμού 21185/22-10-2014 και Ν.4276/2014  Άρθρα 1 έως 4      
 • Κτιριακές Προδιαγραφές : Έκταση οικοπέδου, ποσοστό Συνιδιοκτησίας, ελάχιστη επιφάνεια δωματίων, παρεχόμενες οικιακές συσκευές κλπ  

4) Μίσθωση επιπλωμένων κατοικιών  από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα επιφανείας τουλάχιστον 40μ2)

 • Νόμιμη ελαχίστη Διάρκεια μίσθωσης :  Ορίζεται από τους συμβαλλόμενους ελεύθερα. Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Αδειοδότηση : Απαιτείται Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ
 • Φορολογικός Συντελεστής: Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (22% έως 45%)      
 • Σχετικός Νόμος: Ν.4276/2014  Άρθρα 1 έως 4 και Ν. 4179/2013 άρθρο  46
 • Κτιριακές Προδιαγραφές : Κατοικίες μεμονωμένες ή σε συγκροτήματα επιφανείας τουλάχιστον 40μ2, με αυτοτέλεια  λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση

5)  Μίσθωση τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων (μονοκατοικιών) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (επιφανείας τουλάχιστον 80μ2).

 • Νόμιμη ελαχίστη Διάρκεια μίσθωσης :  ορίζεται από τους συμβαλλόμενους ελεύθερα. Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Αδειοδότηση : Απαιτείται Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ
 • Φορολογικός Συντελεστής: Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (22% έως 45%)      
 • Σχετικός Νόμος: Ν.4276/2014  Άρθρα 1 έως 4 και Ν. 4179/2013 άρθρο  46
 • Κτιριακές Προδιαγραφές : Μονοκατοικίες επιφανείας τουλάχιστον 80μ2, με ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και αυτοτέλεια οικοπέδου και κτίσματος

6)  Βραχυχρόνια Μίσθωση του «διαμοιρασμού»  από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες ανοικτής αγοράς προσωρινής χρήσης αγαθών.

 • Νόμιμη ελαχίστη Διάρκεια μίσθωσης :  Μικρότερη του έτους
 • Αδειοδότηση : Μπορεί να υπάρχει Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ. Εάν δεν υπάρχει Σήμα του ΕΟΤ, τότε θα πρέπει να καταχωρείται στην ειδική βάση Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) της ΑΑΔΕ . Εάν υπάρχει σήμα του ΕΟΤ, τότε υποβάλλεται η ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων της μίσθωσης στην ΑΑΔΕ.
 • Τρόπος φορολογίας Φυσικών Προσώπων : Ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία  (15% έως 45%).
 • Καταχώρηση στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (AMA)
 • Υποβάλλεται ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • Τρόπος φορολογίας Φυσικών Προσώπων όταν μαζί με την μίσθωση παρέχονται και συναφείς υπηρεσίες  (καθαρισμού ή cetering) : Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (22% έως 45%)
 • Τρόπος φορολογίας Νομικών Προσώπων: Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (29%)
 • Σχετικός Νόμοι: Ν. 4446/2016 άρθρο 111 ,  Ν. 4472/2017 άρθρα 83 και 84,  Ν.4172/2013  άρθρο 39Α΄ (ΠΟΛ.1187/2017)
 • Ποιες κατοικίες ενοικιάζονται: Διαμέρισμα, Μονοκατοικίες, (πλην όσων έχουν προέλθει από κατάργηση  της Σύστασης Οριζοντίου Ιδιοκτησίας), οικήματα με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.
 • Υποβολή μισθωτηρίων στο Taxis : Oι Διαχειριστές Ακινήτων δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κοινώς «τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια») για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Αυτό είναι υποχρεωτικό για τις κρατήσεις εκτός πλατφορμών.